• Edukacja(3)
 • Reformy(1)
 • Edukacyjne ciekawostki(2)
 • Wiadomości(5)
 • Zmiany w edukacji istotne dla nauczycieli

  klasa

  Ustawa Karta nauczyciela określa status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych. Chodzi tu głównie o sposób nawiązania i rozwiązanie stosunku pracy, zasady awansu zawodowego, liczbę godzin konkretnego nauczyciela, które musi poświęcić na pracę z uczniem w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy a także urlop wypoczynkowy, przywileje i obowiązki. Ustawa przedstawia również uprawnienia nauczycieli, ich wynagrodzenia, emerytury oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.

  Zmiany które mają wejść w życie mają dotyczyć zmiany długości urlopów, sposobów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, czasu ich pracy oraz zasad ich awansów i co najważniejsze dla samych nauczycieli, ich wynagrodzenia.

  27.05.2013. 11:09

  Nowe reformy edukacyjne w Polsce

  Reforma edukacyjna wprowadzona w życie w 1999 roku sprawiła, że szkoły podstawowe zamiast 8 klas będą skrócone do 6 lat nauczania. W miejsce klas 7 i 8 wprowadzone 3 letnie gimnazja. Szkoły średnie czyli licea profilowane i ogólnokształcące zamiast 4 letniego toku nauczania będą trwały jedynie 3 lata, natomiast technika i szkoły zawodowe zamiast 5 lat, skrócone zostają to 4 lat.

  Opinie na temat wprowadzenia tej reformy nauczania jest wiele, z czasem zaczęło się pojawiać wiele głosów negatywnych głównie na temat niepotrzebnego powstawania szkół gimnazjalnych. Jeśli chodzi o program nauczania to nie zmieniło się zbyt wiele. Głównym celem powstania gimnazjum, wydłużenie czasu na podjęcie decyzji związanej z wyborem szkół ponadgimnazjalnych które będą decydowały w jakim kierunku dalej będzie zmierzać edukacja każdego z nas.

  22.05.2013. 08:30

  System szkolnictwa w Polsce

  nauczanie

  System szkolnictwa w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne w których skład wchodzą licea ogólnokształcące, technika a także szkoły zawodowe. Następnie szkoły policealne i wyższe.

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu prawo do nauki, która obowiązkowa jest do 18 roku życia. Status instytucji obowiązkowych posiadają jedynie podstawówki i szkoły gimnazjalne co oznacza, że po zakończeniu gimnazjum edukacja może zostać zakończona przez każdego kto tylko chce. Nikt do niczego nie może zmusić, jednak zakończenie w tak wczesnym etapie edukacji niestety nie gwarantuje znalezienia pracy, co ni mniej ni więcej oznacza że taka decyzja nie jest najlepszą. Należy pamiętać, że im lepsze wykształcenie tym lepiej dla każdego z nas.

  10.05.2013. 16:17